Iwsc 51251 Eco Manual


Likes: 992
Rating: 4.1
Date: 2017-9-26
Size: 9925
Downloads: 3970
Iwsc 51251 eco manual

A vízbevezető cső ellenőrzése. Rendellenességek és elhárításuk, 59. Szerviz, 60. HU. IWSD 51051. Használati utasítás. MOSÓGÉP. GRX ELECTRO OUTLET . Cleaning the pump. Checking the water inlet hose. Troubleshooting, 11. Service, 12. IWSE 51251. Instructions for use. WASHING MACHINE. English,1. GB. CZ. Ìèí.) Ñòèðàëüíûå ñðåäñòâà. Ìàêñ. çàãðóçêà. (êã). Ïðîäîëæèòòü öèêëà. Ïðåäâàð- èòåëüíàÿ ñòèðêà. Ñòèðêà. Îòáåëè- âàòåëü. Îïîëàñêè âàòåëü. Íîðìàëü- íàÿ. Eco. IWSC 5105. Содержание. Модель. IWSC 5105. Страна-. Eco. Time. Åæåäíåâíûå ïðîãðàììû. 1 ÕËÎÏÎK: ñòèðêà ñ çàìà÷èâàíèåì. 90°. 1000. ○. ○. -. ○. 5. EcoTime washing machines the best possible partner for saving energy, time and energy. 1200 rpm, small digit display 78850 IWSD 51251 C ECO EU. IWSC 51251 Instructions for use WASHING MACHINE. or moved, make sure that the instruction manual remains with the machine so that the new owner is able to familiari. Upustvo za upotrebu IWSD 61051 C ECO. Uputstvo za upotrebu. MAŠINA ZA PRANJE VEŠA IWSD 61051, IWSD 60851,IWSD 61251. Sadržaj. Instalacija, 2-3. Cleaning the pump. Checking the water inlet hose. Troubleshooting, 13-14. Assistance, 15-16. IWSC 51251. Instructions for use. WASHING MACHINE. English, . IWSC 5105. Turinys. Montavimas. Pastatymas ir išlyginimas. Vandens ir elektros šaltinių prijungimas. Pirmasis skalbimo ciklas. Techniniai duomenys. Skalbimo . Model. Culoare. IWB 51251 C ECO albă. Model. Culoare. IWSC 51051 C ECO albă. poate selecta simpla uscare a rufelor spălate manual şi se poate stabili .


Copyright © worldgov.info2017 | Sitemap